Բացատրական հուշագիր համացանցի ազատության խթանմանն ուղղված ՀՀ օրենսդրության փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ

1. Լրացումներ «Էլեկտրոնային  հաղորդակցության մասին» օրենքում «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում երկու լրացում է կատարվել` ապահովելու բաժանորդների գաղտնիությունն ու անանունությունը էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություններից օգտվելիս, ինչպես նաև ապահովելու ցանցի չեզոքության սկզբունքի իրագործումը: Առաջարկվող փոփոխություններից առաջինը (հոդված 49, 1-ին կետ) ուղղված է կանխելու ծառայություններ մատուցողների կողմից այն թրաֆիկի (տեղեկատվական հոսքի) և հաղորդակցության տվյալների հավաքագրումն ու պահպանումը, որոնք անհրաժեշտ չեն հեռահաղորդակցական ծառայությունների…

«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

«Թվային օրակարգ» նախաձեռնության շրջանակներում առաջարկվում է իրականացնել օրենսդրական փոփոխություն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում հետևյալ բովանդակությամբ՝ ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը «ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հոդված 1. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի մայիսի 18-ի ՀՕ-49-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 4-րդ մասը  շարադրել…

«էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հոդված 1. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (2005 թվականի հուլիսի 8, ՀՕ-176-Ն, այսուհետ՝ «Օրենք»)  49-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրանցել նոր նախադասությունով՝ «Օպերատորները և ծառայություն մատուցողները իրավունք ունեն հավաքագրել ու պահպանել իրենց հաճախորդների ու վերջիններին մատուցված ծառայությունների մասին միայն այն տեղեկությունները,…

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն

ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 189.17-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Հոդված 189.17. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը խախտելը 1. Անձնական տվյալների հավաքման կամ ձայնագրման կամ մուտքագրման կամ համակարգման կամ կազմակերպման կամ ուղղման…